О датэ сау одатэ?

Кум есте корект? Амбеле варианте. Дар фиекаре аре ынцелесурь ши валорь морфолоӂиче диферите.

Се скрие ын доуэ кувинте – о датэ – кынд есте о структурэ лингвистикэ алкэтуитэ динтр-ун нумерал (о) ынсоцит де ун субстантив (датэ): «Ам читит о датэ картя», ку сенсул «о сингурэ датэ», контрариул фиинд «де доуэ орь»/ «де май мулте орь». Тот ын доуэ кувинте се скрие ши кынд «о» аре валоаре де артикол нехотэрыт, ынсоцинд субстантивул «датэ»: «О датэ меморабилэ есте зиуа де 22 юние».

Ын казул ын каре валоаря морфолоӂикэ есте де адверб, се скрие ынтр-ун кувынт (одатэ) ши есте синоним ку «одиниоарэ/демулт/ынтр-о оарекаре периоадэ де тимп/ын ачелашь тимп»: «А фост одатэ ка ничодатэ…», «Одатэ, ыць вой спуне адевэрул», «Одатэ терминат лукрул, ау плекат акасэ» етч.

Алт фел сау алтфел?

Амбеле форме сынт коректе. Ле путем консидера ортограме, дар каре диферэ, ын функцие де контекст, ка сенс ши валоаре морфолоӂикэ. Се скрие «алтфел», кынд есте ворба де ун адверб де мод, ку ынцелесул опус луй «астфел», де о локуциуне аджективалэ (алтфел де), локуциуне адвербиалэ (де алтфел, ку сенсул де алтминтерь): «Алтфел ну се поате», «Е моментул сэ не компортэм алтфел», «Де алтфел, ел спуне ынтотдяуна адевэрул», етч. Се поате рецине, ку ушуринцэ, скриеря коректэ а луй «алтфел», ку сенс опус луй «астфел», деоарече аша кум нимень ну се гындеште сэ скрие «аст фел», яр «аст» ну екзистэ изолат, нич пентру «алтфел» ну путем инвента асеменя варианте.

Се скрие ын доуэ кувинте – алт фел – атунч кынд «фел» есте субстантив ши «алт» есте аджектив (опунынду-се, ка ынцелес, структурий «фелул ачеста/ачест фел»: «Ам ынтымпинат ситуаций де алт фел, декыт челе ла каре мэ аштептам», «Аш фи врут алт фел де мынкаре» (фел диферит) етч.

Деспре скриеря коректэ а унор адвербе ши а унор синтагме омофоне вом ворби ын нумэрул виитор.

Милла Милли

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.