Тамара Чебан, крымпее дин вяца уней артисте…

Интерпрета де кынтече популаре, промотоаря де фолклор, традиций популаре векь, кынтек фолклорик ши костум, лауреата нумероаселор фестивалурь ши конкурсурь де кынтече популаре Тамара Михайловна Чебан а ымплинит 80 де ань.

Тамара Михайловна а копилэрит ын сатул Кошница дин районул Дубэсарь. Ын аний МРпАП а плекат ымпреунэ ку мама дин сат, дар ау ревенит атунч кынд пе плай бынтуя фоаметя ши липсяу локуриле де мункэ. Де микэ копилэ ера депринсэ ку мунка гря. Ла 17 ань, мама а кэсэторит-о ымпотрива воинцей. Дупэ 5 ань де кэсничие ши наштеря уней фетице, тынэра а плекат де ла соц, каре о умиля. Лэсынд ын грижа мамей копилул, а плекат ын кэутаря кыштигулуй. Ла ынчепут а мунчит ла дирекция де конструкций дин Григориопол, апой ын ачелашь домениу — ла Кэушень. «Лукрул ера дифичил май алес пентру мине, кэч мереу ерам флэмындэ, — ышь аминтеште ку лакримь ын окь фемея.  — Трэям ын кортурь, яр май тырзиу ам примит кэмин».  Апой тынэра а фост нумитэ бригадиер, яр комитетул районал а рекомандат-о ын рындуриле комсомолиштилор.

 «Вяца а луат о алтэ ынторсэтурэ дупэ о депласаре ла Кэушень, ла 24 аугуст 1963», — а зымбит Тамара Михайловна.

Ла брац ку музика ши кынтекул. Ануме ла Кэушень музика а интрат ын вяца фетей. Тамара десеорь асиста ла репетицииле корулуй каре интерпрета кынтече популаре. Михаил Иванович Боляк, кондукэторул корулуй, а интуит кэ фата аре ауз музикал ши доринцэ де а кынта ши а инсистат ка еа сэ се дескопере. Тамара ышь кумпэрасе фустицэ ши блузицэ, кэч ын  дулап авя доар салопетэ. Примеле мелодий пе каре ле-а интерпретат ау фост де жале, аузите де ла мама. Ла 23 фебруарие 1964 а ымбрэкат пентру прима оарэ костумул национал молдовенеск, пе каре-л адорэ ши азь, яр ла примул кончерт дин вяца ей Тамара нумай дэдя дин бузе, кэч се сфия таре. «Ла 8 мартие дин ачелашь ан ам еволуат ка солистэ. Спектаторий ау ынчепут сэ мэ аплауде, яр еу м-ам сперият ши ам фуӂит ын вестиар», — ышь аминтеште Тамара Михайловна.

«Музика е вяца мя». Мулте еволуэрь але оркестрей ау фост филмате де телевизиуня републиканэ, яр ын анул 1967, кончертынд ла Кишинэу, Тамара Чебан а фост инвитатэ сэ факэ студий музикале, ынсэ н-а акчептат. «Авям дой копий мичь, дар сэ фи фэкут студий  поате вяца ар фи фост май ушоарэ», — а спус ку регрет думняей. Пынэ-н 1988 Тамара Михайловна а кынтат ын оркестра дин Кэушень, партичипынд ла диверсе конкурсурь ши фестивалурь де музикэ популарэ дин царэ, а еволуат ла «Кынтаць ку ной» (конкурс лансат де телевизиуня републиканэ). Тамара Чебан а кынтат 48 де ань ын оркестра де музикэ популарэ а ансамблулуй де данс популар «Спикушор» дин Кэушень. Ынтр-ун буклет консакрат ансамблулуй, датат ку анул 1989, есте ун артикол деспре Т. Чобану, артистэ а попорулуй дин РССМ (вестита кынтэряцэ дин РСС Молдовеняскэ). «Май сынт Тамаре Чобану — привигеторь, каре ындулческ вяца, тэмэдуеск суфлетул ку кынтекул популар, ку воче плэкутэ, музикалитате супербэ», — е скрис де акум деспре ероина ноастрэ ын картя «Универс музикал» дин анул 2003, о публикацие а Униуний музичиенилор дин РМ. О май путем ведя пе Тамара ноастрэ ши ын примул буклет туристик деспре Кэушень, едитат ын анул 1980, ши ын буклетеле «Рыул Нистру» дин анул 1981 ши ын «Молдова Советикэ» дин анул 1983. Ку мелодииле «Дор де мамэ», «Че фрумоасэ ешть, Молдова мя», «Спуне-мь, баде», ымпреунэ ку «Спикушор», Тамара Чебан а фост лауреатэ а нумероаселор фестивалурь. Ын анул 1973, ла конкурсул оркестрелор популаре ачест колектив а кучерит локул ынтый ши медалия де аур. Тамара Михайловна есте титулара медалией Министерулуй Културий дин УРСС пентру активитате де лунгэ дуратэ ын оркестра «Спикушор». «Ултериор ам кондус мулте колективе фолклориче, кэч еле сынт вяца ши плэчеря мя, сынт феричитэ, кынд мэ дук ла Кэушень, оамений мэ куноск, мэ кямэ ынапой, дар еу м-ам мутат ла Бендер ка сэ фиу май апроапе де копиий мей», — зиче Тамара Михайловна. — «Баштина», «Потекуца», «Флоричика мэрулуй» — ятэ доар кытева дин колективеле, пе каре ле-ам кондус ын диферите школь де културэ ӂенералэ. Дисчиполий мей ау еволуат ын Сала де Оргэ дин Кишинэу ши ла радиоул национал».

Ла Бендер, Тамара Михайловна локуеште дин 2005. А мунчит ла Чентрул де културэ ши агремент «Шелковик», апой а кынтат 9 ань ын колективул «Стругураш», фиинд инвитатэ де кондукэторул ачестуя, Виктор Петрович Мога, а кончертат ку ансамблул муничипал де музикэ ши данс популар «Приетения». Ла «Шелковик» а кондус колективул «Брыулецул», каре промова обичеюрь де ярнэ, фолклор молдовенеск.

Протагониста ноастрэ аре ши о колекцие де хайне национале, мулте динтре каре ле-а бродат ши крошетат персонал — катринце, шорцурь, мештерите дин штергар бродат, хайне бродате пе канава. Аре ши о переке де опинчь, пе каре ле ынкалцэ ла кончерте.

Опиний. «Тамара Михайловна а активат мулць ань ын локашул ностру културал, — зиче Анатол Король, директорул Палатулуй де Културэ «П. Ткаченко» дин Бендер. — Куноаште фоарте бине фолклорул, датиниле ши обичеюриле популаре молдовенешть, де асеменя арта кореографикэ, вокалул, диверсе хэитурь, колинде, стригэтурь де глумэ — тоате ачестя сынт нечесаре пентру пунеря ын сченэ а спектаколелор вокал-кореографиче. Тамара Михайловна а еволуат ку оркестра ансамблулуй «Приетения», дар ши не-а консултат ла монтаря дансурилор.

 «Ын фиекаре ярнэ ной формам ун колектив ши феличитам ку сэрбэториле де Крэчун организацииле, ынтреприндериле ши колективеле мунчиторешть, — зиче Виктор Мога, кондукэторул артистик ал оркестрей де музикэ популарэ «Стругураш» дин Бендер.  — Тамара Михайловна, ын пофида вырстей, петречя ку алай ши бунэ диспозицие репетицииле, ынсуфлецинду-й пе тоць ку бун аугур».

Се букурэ мулт Тамара Михайловна де сукчеселе копилашилор сэй. Фийка, Лудмила Пантелеевна Чебан, а студият ла шкоала музикалэ, апой ла Шкоала републиканэ де илуминаре културалэ дин Сорока, а кынтат ын оркестра дин Сорока, шь-а континуат студииле музикале ши а рэмас сэ лукрезе ла Академия де музикэ дин Кишинэу. Фечорул  Сергей локуеште, де асеменя, ла Кишинэу. «Ам трей непоць — флэкэй мындри ши фрумошь, ну фак музикэ, фиекаре аре пасиуня са, мэ мындреск ку ей, мэ визитязэ тоць ши мэ сусцин», — а спус ку мындрие Тамара Михайловна.

 «Сынт мулцумитэ де вяцэ, деши а фост гря, ам мунчит фоарте мулт физик, — с-а дестэйнуит Тамара Михайловна. — Тотушь, ам авут ши моменте фрумоасе, адусе ын вяца мя де музикэ. Ый сынт рекуноскэтоаре луй Михаил Иванович Боляк, каре а симцит кэ ын мине ӂемя доринца де а кынта. Музика ши астэзь есте пасиуня принчипалэ ши сенсул вьеций меле.  Ымь паре рэу, кэ ну м-ам нэскут май тырзиу. Акум вяца е май ушоарэ, аш студия ла о шкоалэ музикалэ ка сэ куноск нотеле ши сэ компун кынтече».

Ын фото: Тамара Михайловна Чебан

Светлана  Галбен

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.